Grunden för allt pedagogiskt arbete på svenska förskolor finns i Läroplan för förskolan (Lpfö 18). Den utgör basen för vårt arbete. På Plåstret arbetar vi dessutom med inspiration från Reggio Emilia. Det är ett pedagogiskt förhållningssätt som började utvecklas på kommunala förskolor i staden Reggio Emilia i norra Italien efter andra världskriget. Man ville uppfostra barn som kunde ta ansvar för sina handlingar, som vågade tänka egna tankar, ifrågasätta och förändra världen när de blev vuxna.

Genom att dokumentera händelser i förskolan kan pedagogerna och barnen i efterhand reflektera över sitt eget handlade och vad de lärde/ tänkte/ uttryckte. Föreställningar och tankar utmanas och förändras då ofta.

I Reggio Emilia arbetar man mycket med skapande och fantasi. Det poetiska uttrycket, lusten och leken är ständigt närvarande i utforskandet av verkligheten. Det finns inga absoluta sanningar, utan en värld som är under ständig förändring. Så måste också pedagogiken vara. På Plåstret har vi valt att arbeta i denna riktning.

Lust, lek och experimenterande är byggstenar i vår verksamhet!

Vi fortbildar vår personal i Reggio Emilia institutets regi.

Vi förnyar och utvecklar vårt pedagogiska arbete!

För oss är diskussionen viktig – mellan barn, personal och föräldrar!